Op mijn vraag per e-mail heb ik een snelle en duidelijke inhoudelijke reactie gekregen van de pensioenadviseur. Hier kan ik zeker verder mee! Dhr. Boersma

Lees verder >

Privacy verklaring Next Level pensioenadvies

Next Level Pensioenadvies hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die zij beheert. In deze Privacy policy geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij merken op dat de Privacy policy voorheen grotendeels al onderdeel uitmaakte van onze algemene voorwaarden en dat er inhoudelijk geen wijzigingen zijn beoogd. De Privacy policy is een nadere specificatie waarin de elementen van de AVG verder zijn uitgewerkt dan voorheen.

Wij nemen passende maatregelen om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Next Level Pensioenadvies houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de uitvraag van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij enkel persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen indien dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of indien u daar toestemming voor verleent;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Next Level Pensioenadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Next Level Pensioenadvies verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdracht van een klant bestaat normaliter uit het geven (fiscale, juridische en/of financiële) adviezen op het gebied van oudedagsvoorziening en of inkomensvoorziening alsmede het tot stand brengen en beheren van financiële producten in dat kader. De opdracht wordt doorgaans vastgelegd in een voorstel voor dienstverlening dat door de klant wordt geaccepteerd (door het zetten van een handtekening of op andere wijze). Zie ook de algemene voorwaarden over hoe een opdracht tot stand kan komen.
Voor dat doel verzamelen, verwerken en delen wij de persoonsgegevens, financiële en andere gegevens. Wij vragen die (persoons)gegevens op waarvan wij menen dat die relevant kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. De gegevens worden verwerkt en bewaard tot zeven jaren na einde van de relatie. De gegevens worden langer bewaard indien dat naar ons professionele oordeel relevant is.
Indien gedurende een periode van drie jaren geen contact is geweest met de klant, veronderstellen wij dat de relatie is geëindigd.
De gegevens worden verwerkt door de adviseur. In voorkomende gevallen kunnen wij derden inschakelen voor de vervulling van de opdracht en zullen wij de persoonsgegevens delen met die derde.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Next Level Pensioenadvies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres
 • Geslacht, burgerlijke staat
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd, huwelijkse staat, gegevens partner, BSN-nummer of een ander vergelijkbaar persoonsnummer
 • gezondheid (soms)
 • financiële gegevens
 • Bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer, DGA schap etc
 • Overige persoons- en bedrijfsgegevens die u zelf actief verstrekt

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder, zakelijke contact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder, zakelijke contacten en/of geïnteresseerde worden door Next Level Pensioenadvies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Onderhouden zakelijke relaties
 • Informatieverstrekking

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Next Level Pensioenadvies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Next Level Pensioenadvies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, zakelijke relatie en/of geïnteresseerde. De gegevens worden langer bewaard indien dat naar ons professionele oordeel relevant is.

Next Level Pensioenadvies kan uw gegevens delen met gelieerde ondernemingen en andere professionals voor commerciële doeleinden (doorverwijzingen). Wij doen dat niet zonder uw toestemming.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht. Hierbij valt te denken aan:

 • Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst;
 • Andere professionals zoals uw accountant, advocaat of belastingadviseur.

Voor andere doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van die doeleinden. Hierbij valt te denken aan:

 • Het verstrekken van een klantenlijst aan de drukker tbv een mailing
 • Doorverwijzingen aan andere professionals.

Wij geven persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van dataopslag
 • Diverse software toepassingen

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Vanwege de complexiteit van sommige providers kunnen wij dit evenwel niet garanderen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Bewaartermijn

Next Level Pensioenadvies bewaart persoonsgegevens gedurende de aangegeven bewaartermijnen. Het kan van belang zijn sommige gegevens langer te bewaren. Dat zult u zelf moeten doen. Wij kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Next Level Pensioenadvies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben voor zover dat niet strijdig is met onze eigen beroepsvereisten. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Next Level Pensioenadvies
Beeklaan 414
2562 BJ  Den Haag
info@nextlevenpensioenadvies.nl