Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

STAMRECHT AFGEKOCHT, DOOR SLECHTE VASTLEGGING

Een stamrechtuitkering uit een stamrecht BV moet schriftelijk worden vastgelegd. Doe je dat niet dan is het onmogelijk om te beoordelen of de uitkering voldoet aan de eisen van een periodieke uitkering. Het gevolg kan zijn dat de fiscus stel dat het stamrecht is afgekocht. Op 14 november 2014 oordeelt de Hoge Raad in een dergelijk geval...

De stamrecht BV had kort na de oprichting een bedrag uitbetaald aan de gerechtigde tot het stamrecht. Van de betaling was niets vastgelegd, ook was de betaling niet als een lening verwerkt in de boekhouding. De staatssecretaris neemt het standpunt in dat het stamrecht (gedeeltelijk) is afgekocht omdat in afwijking van hetgeen is vastgelegd niet de hele koopsom van het stamrecht is gebruikt voor een recht op periodieke uitkeringen.

De Hoge Raad oordeelt dat met de betaling aan rechthebbende de aanspraak op periodieke uitkeringen deels teniet is gegaan en concludeert dat het stamrecht deels is afgekocht. De volledige waarde van het stamrecht wordt tot het loon gerekend. Daarnaast is 20% revisierente verschuldigd.

Klik hier voor het arrest

Naar onze mening volgt uit dit arrest dat voorzichtigheid is geboden bij het uitkeren uit een stamrecht. Vaak zien wij dat men naar willekeur bedragen uitkeert zonder schriftelijke vastlegging. Het is dan onmogelijk om te beoordelen of de betaalde bedragen voldoen aan de eisen van een periodieke uitkering en als stamrecht uitkeringen moeten worden gezien. Door bij aanvang van de uitkeringen een goede schriftelijke vastlegging te doen van de stamrechtuitkering, kan dit eenvoudig worden voorkomen.
Door Next Level om 09:40