Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

AFSTORTEN BIJ PENSIOENVEREVENING EIGEN BEHEER

In deze situatie had de man een pensioen opgebouwd in eigen beheer. Man en vrouw zijn gescheiden en hebben de standaard pensioenverevening afgesproken.

 

De vrouw eist dat de vennootschap haar deel van de pensioenrechten afstort en wel tegen de commerciële waarde. De man verweert dat de BV niet voldoende geld heeft en dat de bij de verdeling van het huwelijksvermogen de fiscale waarde van het pensioen als uitgangspunt is genomen.

 

De rechtbank stelt voorop dat volgens jurisprudentie van de Hoge Raad (arrest van 9 februari 2007, LJN AZ2658) de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen in het algemeen meebrengen dat de tot verevening verplichte echtgenoot die als directeur en enig aandeelhouder de rechtspersoon beheerst waarin de te verevenen pensioenaanspraak is ondergebracht, dient zorg te dragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor het aan de andere echtgenoot toekomende deel van de pensioenaanspraak

De beantwoording van de vraag of daarop in een concreet geval aanspraak kan worden gemaakt moet geschieden met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (eveneens Hoge Raad 9 februari 2007, LJN AZ2658).

 

De rechtbank acht relevant dat het aansluiten bij de commerciële waarde tot onevenwichtige uitkomsten kan leiden. Gebruikelijk is dat directeuren groot aandeelhouders die pensioen in eigen beheer opbouwen de pensioenvoorziening vaststellen op grond van wat fiscaal toelaatbaar is. Dit kan er toe leiden, zoals in dit geval, dat de fiscale voorziening niet toereikend is voor de afstorting van het benodigde kapitaal voor de pensioenaanspraken gebaseerd op commerciële waardering.

Door mede-ondertekening van het addendum bij de pensioenbrief van 27 mei 2004 en de nieuwe pensioentoezegging per 1 januari 2006 heeft [eiseres] naar het oordeel van de rechtbank echter impliciet ingestemd met pensioenopbouw in eigen beheer.

 

De rechtbank wijst de vordering tot afstorting af.

 

Brondocument

 

Van belang is dus om te zorgen dat de partner betrokken is bij de pensioenopbouw in eigen beheer en dat zij de risico's daarvan kent. In onze pensioenovereenkomsten hebben wij daarvoor een passage opgenomen. Dit biedt enige bescherming tegen de risico's bij echtscheiding.

Meer weten?.... neem contact met ons op

Door Next Level om 07:11